Octrooi

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0028_024

Octrooi

Octrooien of patenten – vandaar de ‘P’ van Patented = geoctrooieerd – worden vaak gezien als het terrein van ‘Willy Wortels’, omdat het geassocieerd wordt met uitvindingen in stoffige laboratoriums.

In werkelijkheid vormen octrooien voor veel bedrijven een aanmerkelijke bron van inkomsten middels licenties, waartoe deze bedrijven beschikken over zeer moderne en technisch hoogstaande faciliteiten. Zo hebben Philips en Sony veel geld verdiend met octrooien op CD’s.

Wetgeving
Ook voor octrooien geldt dat naast Nederlandse wetgeving in de Rijksoctrooiwet er ook een Europees Octrooi Verdrag op grond waarvan middels één aanvraag voor verschillende Europese landen per land een nationaal octrooi kan worden aangevraagd.
De Europese Unie is bezig met de voorbereiding van een Gemeenschapsoctrooi, waarbij via één aanvraag voor alle landen van de Europese Unie een octrooi wordt verkregen. Of en wanneer een dergelijk octrooi mogelijk wordt, is thans nog niet bekend.

Het merk
In Nederland lopen de aanvragen via het Octrooicentrum en voor de aanvraag van Europese octrooien is er het Europees Octrooibureau . Daarnaast is er ook een mogelijkheid om zowel octrooien aan te vragen in Europese landen als ook in landen buiten Europa op grond van het Verdrag tot samenwerking inzake Octrooien , of PCT-Verdrag (Patent Cooperation Treaty).

Uitvindingen
Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet stelt: “Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid”

Het moet dus gaan om een uitvinding van technische aard, die ook aantoonbaar functioneert. Een octrooi moet inventief zijn, in de zin dat de uitvinding die er in is opgenomen niet voor de hand moet liggen.

Essentieel is ook dat een octrooi, op het moment van aanvraag, nog nieuw is, wat betekent dat de uitvinding niet openbaar mag zijn gemaakt via een publicatie of een presentatie van de uitvinding. De uitvinder moet dus zijn mond houden tot het moment dat de octrooiaanvraag is ingediend.

Investering
Een octrooi kan worden aangevraagd voor de duur van 6 of 20 jaar en de aanvraagprocedure van beide verschilt aanmerkelijk voor wat betreft de vereisten die gelden om voor een octrooi in aanmerking te komen.

Niet alleen de uitvinding, maar ook de aanvraag van een octrooi op die uitvinding vraagt vaak een aanzienlijke investering en beiden kunnen dan ook niet echt los van elkaar worden gezien. Daar zal dus in de praktijk rekening mee moeten worden gehouden.

Bij een aanvraag voor een octrooi wordt vaak gebruikt gemaakt van een octrooigemachtigde, die kan assisteren bij de aanvraag van een octrooi, maar de gemachtigde kan ook nadien bij eventuele licentie-overeenkomsten of bij eventuele inbreukprocedures over het octrooi een belangrijke rol spelen.

Mr. Michiel Ellens is geen octrooigemachtigde, maar hij kan u in een voorkomend geval wel doorverwijzen naar een octrooigemachtigde.