Ondertoezichtstelling

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0015_slide-2 copy

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (ots) is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. Als in uw gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

Aanvraag ondertoezichtstelling
De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij Bureau Jeugdzorg opdracht om de ots uit te voeren. Het Bureau Jeugdzorg wijst een gezinsvoogd aan.

Hulp van gezinsvoogd
De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Duur ondertoezichtstelling
De kinderrechter bepaalt de duur van de ots. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de ots steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens ots
In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om uw kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.

Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige ots uitspreken. De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen.

Verplichte opgroeiondersteuning
De wet wordt aangepast, zodat een rechter de ‘Maatregel voor Opgroeiondersteuning (MvO)’ kan opleggen. Bij de uitvoering van de ots worden de ouders en hun sociale omgeving eerst zelf in de gelegenheid gesteld een plan van aanpak op te stellen. Bureau Jeugdzorg volgt de uitvoering ervan. Dit kan voor maximaal een jaar worden opgelegd en eenmaal worden verlengd. Verder worden de maatregelen ontheffing en ontzetting samengevoegd tot 1 maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen.

Het wetsvoorstel voor verbetering van de kinderbeschermingsmaatregelen (Kamerstuk 32.015) is inmiddels aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel van kracht wordt.

Meer informatie over ondertoezichtstelling

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming in de brochure ‘Als uw kind onder toezicht gesteld wordt’. Deze brochure vindt u onderaan de pagina Maatregelen van kinderbescherming.

Op ons kantoor is mr. Michelle van den Berg onze specialist op het gebied van OTS (Ondertoezichtstelling).
U kunt haar bereiken via onze contactpagina of per email op