Onrechtmatige daad

Teurlings Advocaten
slide-4

Onrechtmatige daad

Alle voornoemde wetten worden ook wel aangeduid met de term ‘lex specialis’ oftewel speciale wetten, die zijn afgeleid van meer algemene wetten of wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, een ‘lex generalis’.

Eén van de meest bekende ‘lex generalis’ is artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek : de onrechtmatige daad.

Een onrechtmatige daad is een handeling, waarbij – op onwettige wijze of op een wijze die in het maatschappelijk verkeer als onbehoorlijk wordt gezien – een ander wordt benadeeld.
Het kan dan gaan om een actieve handeling door iets te doen, maar het kan ook door iets na te laten.

De onrechtmatige daad wordt nagenoeg altijd gecombineerd met een vordering wegens een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom.

Ten eerste, primair, vordert men bijvoorbeeld een verbod op basis van één van de specifieke rechtsgebieden zoals merken- of auteursrecht, en ten tweede, subsidiair, op basis van de onrechtmatige daad.

Concludeert een rechter bijvoorbeeld dat een werk niet is te beschermen onder de Auteurswet, dan kan toch op basis van de onrechtmatige daad een verbod worden toegewezen als de handeling, waartegen wordt opgekomen, onbehoorlijk is en niet past in een vrije markt waar partijen eerlijk met elkaar moeten concurreren.

De systemen waren nagenoeg identiek aan elkaar, maar de rechter was van mening dat het systeem niet voldoende oorspronkelijk was om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Toch werd er een verbod opgelegd, omdat het gekopieerde systeem zo erg leek op het originele systeem dat het daar wel aan ontleend moest zijn.

Ook oneerlijke concurrentie kan worden bestreden door een beroep te doen op een onrechtmatige daad. Daarbij moet men denken aan het bewust proberen aan te haken bij het succes van een concurrent, of juist het bewust afkraken van een concurrent in de hoop daarmee meer klanten te werven.