Schadevergoeding

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0028_024

Schadevergoeding na vrijspraak

Een vervolging leidt niet altijd tot een veroordeling. Het kan zijn dat u wordt vrijgesproken of dat u bent ontslagen van alle rechtsvervolging. Ook is het mogelijk dat de zaak tegen u wordt geseponeerd of dat u een kennisgeving van niet verdere vervolging ontvangt. Als u verdachte bent geweest en de zaak eindigt zonder er een straf of maatregel is opgelegd dan kunt u recht hebben op schadevergoeding.

 

Klik hier voor Strafzaak intake-formulier.

Omdat de Staat ook de kosten van de behandeling van een verzoek tot schadevergoeding vergoed kunnen wij die schadevergoeding voor u gratis vorderen. Wij dienen daarvoor een verzoekschrift in bij het gerecht waar de zaak het laatst heeft gediend of zou dienen. Het verzoek dient ook door u te worden ondertekend.

Het verzoek tot schadevergoeding is mogelijk als
a) u door de rechter bent vrijgesproken van alle aan u ten laste gelegde feiten

b)  uw strafzaak is geseponeerd, dat wil zeggen dat u een brief heeft ontvangen waarin staat u niet langer verdachte bent of dat u niet wordt vervolgd

c) u door de rechter wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat gebeurt wanneer u het feit wel heeft gepleegd, maar de rechter van mening is dat u om een bepaalde reden niet strafbaar bent (bijvoorbeeld wegens ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht of noodweer).

Het is niet altijd gegarandeerd dat de rechter besluit tot het toekennen van een schadevergoeding. De rechter kan van mening zijn dat u de verdenking aan uzelf te wijten heeft of dat u langer heeft vast gezeten omdat u gelogen heeft in uw eerste verklaring, et cetera.


Het verzoek dient binnen drie maanden na het einde van de zaak te worden ingediend. Omdat er een beroepstermijn is van 14 dagen begint die termijn bij een uitspraak van de rechter dus na die 14 dagen. Bij een brief met een sepotmededeling of een kennisgeving van niet verdere vervolging begint de termijn direct te lopen.


De schade die vergoed kan worden is de tijd die u in voorarrest heeft doorgebracht. Omdat een politiecel oncomfortabeler is dan het Huis van Bewaring wordt voor de tijd die u op het politiebureau heeft vastgezeten in principe € 95,00 per dag toegekend. De vergoeding voor de tijd die u in een Huis van Bewaring heeft doorgebracht is in principe € 70,00 per dag.

Voor voorarrest dat vanaf 1 september 2008 is ondergaan gelden nieuwe normbedragen van respectievelijk € 105,00 per dag voor een politiecel en €80,00 per dag voor een Huis van Bewaring.

Als u in het Huis van Bewaring of in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in de beperkingen heeft gezeten en dus geen bezoek mocht ontvangen of contact mocht hebben met anderen dan uw advocaat komt daar in principe € 25,00 per dag bij voor de duur van de beperkingen. Dit geldt dus niet voor een politiecel.

De eerste dag, de dag van de arrestatie wordt wel vergoed, maar de laatste dag niet. Als de dag overgaat van een politiecel naar een Huis van Bewaring geldt het laagste bedrag.

U kunt ook eventueel een vergoeding voor uw reiskosten verzoeken, voor de kosten die betrekking hebben op het verschijnen van een rechtszitting. Indien u de reiskosten niet kunt aantonen wordt in principe vergoed de kosten van openbaar vervoer. Soms wordt in plaats daarvan een kilometervergoeding van € 0,28 toegekend op basis van de kortste reisafstand vanaf uw adres tot aan het gerecht.

Als u vrij heeft moeten nemen van het werk of als zelfstandige niet heeft kunnen werken, dan kunt u daarvoor ook een schadevergoeding vragen. U moet die schade dan wel bewijzen. Als u in loondienst bent kan dat aan de hand van een werkgeversverklaring waarin het uurloon wordt vermeld en/of een salarisstrook waar de gemiste dag (of uren) uit blijkt. De stukken verwachten we van u zodat deze kunnen worden gehecht aan het verzoekschrift.

De Staat betaalt een vast bedrag voor ieder verzoek onafhankelijk van de hoogte van de schadevergoeding. Het is geen hoog bedrag maar in principe voldoende om onze kosten te dekken.

Zodra u de aanvraag heeft gedaan stellen wij binnen enkele dagen het verzoek voor u op. Het verzoek zal u per post worden toegezonden met het verzoek het ondertekend aan ons terug te zenden.

Na indiening van het verzoek door ons duurt het enkele maanden voordat de rechter beslist. Meestal is een komst naar de zitting niet nodig en kan het schriftelijk worden afgedaan. Een enkele keer wel, bijvoorbeeld wanneer het verzoek ingewikkelder of het schadebedrag dat wordt gevorderd hoger is.

Door middel van onderstaand formulier kunt u de aanvraag bij ons kantoor indienen. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.


Klik hier voor Strafzaak intake-formulier.


Hulp nodig? Email of bel 020-4201475