Uitleg werkwijze

Al 30 jaar verzorgt ons kantoor (als eerste in Nederland) de snelle scheiding via internet. In de media is er in het verleden de nodige aandacht aan besteed, maar voor wie bestaat deze mogelijkheid en wat is de werkwijze?

U bent het er samen helemaal over eens dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit of woont al 12 maanden aantoonbaar in Nederland of slechts één van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit maar woont zes maanden aantoonbaar in Nederland. De boedel is door u samen verdeeld of u heeft er alle vertrouwen in dat de verdeling in goed overleg plaats zal vinden. Er bestaat duidelijkheid over de zorg van de kinderen, bij wie de kinderen gaan wonen, een omgangsregeling, de toewijzing van huurrechten of het woongenot van de gezamenlijke (echtelijke) woning en er zijn afspraken gemaakt over een eventuele alimentatie en pensioenverdeling. (Klik hier voor uitleg over Alimentatie en pensioen). Het is onbelangrijk waar u woont, aangezien de rechtbank Amsterdam altijd bevoegd is uw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen doordat in het verzoek wordt aangegeven dat u woonplaats kiest op ons kantoor (uitsluitend voor de procedure).

Indien met andere woorden tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van een echtscheiding, dan biedt de echtscheiding via internet de mogelijkheid om de echtscheidingsprocedure snel en voordelig te regelen. Uiteraard wordt op zorgvuldige wijze gecontroleerd dat u het beiden helemaal eens bent, dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat sprake is van een gelijke verdeling. Uw echtscheiding wordt behandeld door een ervaren advocaat en derhalve niet door een onervaren stagiaire of jurist. Wij doen wat wij beloven. Er worden absoluut geen andere kosten in rekening gebracht hetgeen bij veel andere advocatenkantoren wel het geval is. Voor een echtscheiding is overigens nog steeds de inschakeling van een advocaat verplicht.

PAS OP: Iedereen kan zich jurist noemen, maar een jurist is geen advocaat. Dus doe onderzoek als u iemand inschakelt buiten ons om en besef dat een advocaat verplicht is voor een echtscheiding en dus ook na de jurist moet worden ingeschakeld. Wij werken wel vaak samen met mediators.

Aan beide kanten moet in alle eerlijkheid openheid van zaken worden gegeven en ruimte en bereidheid tot compromissen bestaan. Alleen dan is er een juiste basis om afspraken te maken over de voorgenomen echtscheiding en haar gevolgen. En eerst dan staat het mij als advocaat vrij om voor u gezamenlijk de echtscheiding te bewerkstelligen. Belangrijk is vervolgens dat beide partijen alle medewerking verlenen om het verloop van de procedure niet te hinderen. Op het moment dat wordt geconstateerd dat daarvan geen sprake meer is en wij het gevoel krijgen dat een van de partijen wordt benadeeld, zal ons kantoor de scheiding op gezamenlijk verzoek niet verder kunnen behandelen.

Beide echtgenoten worden op gelijke wijze benaderd en behandeld. Indien om de een of andere reden toch onmin ontstaat over de gevolgen van of de wijze van echtscheiding, wordt u verwezen naar een andere advocaat op een ander kantoor.

U begint bij ons met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier. De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt bevestigd en u ontvangt dan direct GRATIS een op basis van uw gegevens opgesteld concept echtscheidingsconvenant en/of  GRATIS concept ouderschapsplan. U ontvangt ook gelijk de declaratie. Als u niet direct iets per mail ontvangt, laat het dan weten aangezien er dan misschien iets mis is gegaan met de aanmelding. De correspondentie kan per post of email. Na voldoening van de declaratie én ontvangst van de benodigde stukken (zie hieronder) zullen wij op een zo kort mogelijke termijn (meestal dezelfde werkdag) de concepten van het echtscheidingsverzoek opstellen en u toezenden.

Elke vergissing omtrent de identiteit van de scheidende partijen moet worden uitgesloten. Om deze reden dient deze te worden gecontroleerd. U komt daarvoor naar kantoor maar ook bestaat de mogelijkheid dat online via een videoverbinding met u wordt gesproken. Op deze wijze wordt voorkomen dat een echtscheidingsverzoek gestart zonder dat één van de partners daarvan weet. Ook moet worden vastgesteld of u zich beiden bewust bent van de keuzes en consequenties van de te maken afspraken.

De echtscheidingsprocedure vindt plaats via een verzoekschrift bij de rechtbank Amsterdam. Daarin verzoek ik als advocaat namens u beiden dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt en (eventueel) bevestigt wat u omtrent de gevolgen van de scheiding bent overeengekomen.

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, duurt het circa twee weken voordat de rechtbank Amsterdam de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Bij veel andere rechtbanken duurt dat momenteel ongeveer 8 tot 10 weken of langer. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. Het is voor u goed om te weten dat de rechtbank het eventuele convenant nauwelijks zal nakijken. Na de uitspraak ontvangt u samen met de echtscheidingsbeschikking  een akte van berusting die u moet tekenen. Deze akte betekent dat geen hoger beroep tegen de beschikking wordt ingediend waardoor de beroepstermijn van drie maanden niet behoeft te worden afgewacht. Vervolgens zend ik de beschikking met de akte van berusting naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving van de beschikking in het huwelijksregister. Dat duurt een paar dagen tot een week. De gemeente Den Haag doet er bij huwelijken in het buitenland gesloten vaak iets langer over. De bevestiging van de gemeente met de inschrijfdatum sturen wij u toe want dat is de officiële  datum van scheiding. De gehele procedure kan derhalve normaliter in 2-4 weken worden afgerond afhankelijk ook van uw snelheid.

Deze mogelijkheid van scheiden via internet is overigens ook geschikt voor de scheiding van tafel en bed. De gevolgen van deze scheiding zijn anders maar de procedure bij de rechtbank is precies hetzelfde. Alleen de definitieve inschrijving vindt plaats bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank in plaats van bij de gemeente. Ook kan de procedure worden gebruikt voor beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Indien er kinderen zijn moet dat ook via de rechtbank.

Uiteraard bestaat de echtscheiding online mogelijkheid voor iedereen en ook voor mensen met hetzelfde geslacht. Uitsluitend om verwarring te voorkomen wordt op deze site voornamelijk gesproken over de meer voorkomende situatie, en daarom wordt gesproken over man en vrouw, maar iedereen is welkom.

Kinderen

De hoofdregel is dat de ouders na scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag houden, tenzij zij beiden verzoeken, of één van hen verzoekt, in het belang van het kind te bepalen dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt. Hiermee wordt gezorgd dat de verantwoordelijkheid die de ouders tijdens het huwelijk gezamenlijk ten aanzien van de kinderen hadden, na het huwelijk in principe blijft voortbestaan. Het wordt aanbevolen samen het ouderlijk gezag te behouden.

Indien u toch wenst dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven.

Kinderen ouder dan 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank opgeroepen, maar de komst naar de rechtbank kan voor uw kind worden voorkomen door uw kind ouder dan twaalf een door mij opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt. Ook deze verklaring wordt u kosteloos toegezonden. Overlegging van de kindverklaring voorkomt dat de procedure wordt vertraagd. Dit geldt dus alleen bij een afspraak over het gezag, kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12. U kunt de Kindverklaring hier downloaden.

In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld. Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat.

Als het ouderlijk gezag niet gezamenlijk wordt voortgezet, dan heeft de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is, recht op omgang, informatie en consultatie. Een vastgelegde omgangsregeling biedt beide partijen en de kinderen een basiszekerheid.

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen. Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken als de verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen. Klik hier op het Model Co-ouderschapsplan.

Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd waarin een minimum aan afspraken moet zijn opgenomen over

 • het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
 • de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
 • de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding

Hierbij een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan. De afspraken over de zaken in het voorbeeld zijn verplicht.

Als u het intakeformulier voor de online scheiding invult ontvangt u van ons gratis een concept ouderschapsplan gebaseerd op uw gegevens.

Nederlanders in het buitenland

Indien u beiden wel de Nederlandse nationaliteit bezit maar in het buitenland woonachtig bent is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen. Dergelijke verzoeken hoeven niet bij de rechtbank ‘s-Gravenhage te worden ingediend, aangezien u voor de procedure woonplaats kiest op ons kantoor.

Indien het huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden, zal ook het uittreksel uit het huwelijksregister moeten worden getoond. Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels. Daarnaast dient u, ten behoeve van de behandeling in Nederland, een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding. Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie.

Tenslotte moet ik zeker weten dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden. Uw wil te scheiden en uw identiteit kan bij een onafhankelijke derde (advocaat, notaris, ambassade et cetera) worden vastgesteld maar ook via een videoverbinding met kantoor.

Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in ‘s-Gravenhage ingeschreven. Voor de definitieve scheiding is de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende. Overigens dient een echtscheiding, waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden, meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar, voor zover het betreffende land de echtscheiding erkent. Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren.

Overige voorzieningen

Indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent kunt beiden aanspraken maken op deze gemeenschap tot in principe maximaal 50% van de waarde hiervan. Het staat u dus vrij om genoegen te nemen met minder dan exact 50% van de waarde, maar het is wel verstandig om dit eventueel in een convenant op te nemen en de schriftelijke afspraken aan het echtscheidingsverzoek te laten hechten. Zo kan een overbedeling van één van de partners door de Belastingdienst als een schenking worden aangemerkt indien er geen tegenprestatie tegenover wordt gesteld, hetgeen kan resulteren in een verplichting tot voldoening van schenkingsrecht. Naast het noemen van de tegenprestatie kan dit aanmerken als een schenking onder meer worden ondervangen door in het convenant op te nemen dat afstand van een deel wordt gedaan vanwege emotionele en/of morele redenen. U doet er goed aan de reden(en) aan te geven. Het kan raadzaam zijn bij de belastingdienst of een fiscalist te informeren naar eventuele fiscale gevolgen van uw afspraak.

De gemeenschap wordt ontbonden per datum van de indiening van het verzoek tot echtscheiding. U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking. De ontbinding geldt direct tussen u beiden, maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven in het huwelijksregister of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld, let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris. De notaris maakt dan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte. Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen. Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen. Let er ook op dat indien de ex-partner blijft (mee)betalen aan de hypotheek dit onder omstandigheden kan worden gezien als verkapte partneralimentatie hetgeen fiscale gevolgen kan hebben. Raadpleeg hiervoor uw fiscalist.
Ook de wijze van pensioenverdeling dient u zelf aan de pensioeninstantie(s) door te geven.

Het staat u vrij afstand te doen van een recht op partneralimentatie. Indien u daadwerkelijk afstand doet van de alimentatie en een van u beiden zou moeten terugvallen op een bijstandsuitkering dan heeft de Sociale Dienst een verhaalsplicht. Dat betekent dat de Sociale Dienst zelfstandig moet onderzoeken of toch alimentatie had moeten worden betaald. Indien de conclusie is dat alimentatie had moeten worden betaald, dan zal de Sociale Dienst deze trachten te incasseren. Indien u gebruik maakt van de scheiding op gezamenlijk verzoek als op deze pagina omschreven doet u er verstandig aan een alimentatieberekening te laten maken. Alleen op die wijze kan immers worden vastgesteld of al dan niet terecht afstand wordt gedaan van alimentatie en of een bepaald overeengekomen alimentatiebedrag juist is. De alimentatieberekening is niet bij de prijs inbegrepen.

De huurrechten of gebruiksrechten van de echtelijke woning kunnen door de rechtbank aan één van beide partijen worden toebedeeld. U kunt uw beslissing op het formulier kenbaar maken. In het verzoekschrift wordt uw keuze aangegeven. De formulering heeft alleen betrekking op het woonrecht en staat derhalve los van een eventuele verdeling van de overwaarde van de woning (bij een koopwoning).

Indien er bepaalde belangrijke afspraken zijn gemaakt is het van belang voor de rechtskracht deze afspraken in een convenant op te nemen. Een voorbeeldconvenant wordt u na invulling van het intakeformulier direct toegezonden.

Indien alle stukken compleet zijn en u het helemaal eens bent, wordt het verzoek bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer twee weken ontvangt u de beschikking direct na afgifte van ons. U hoeft voor die tijd geen contact te zoeken met kantoor over de stand van zaken. De beschikking wordt u echt direct na binnenkomst toegestuurd.

Indien u aanspraak wenst te maken op een (gelijk) deel van het door uw partner opgebouwde pensioen (in principe 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen), moet u dat uiterlijk binnen twee jaar nadat de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand is ingeschreven aan de pensioeninstantie van de partner mede te delen om een zelfstandig recht krijgen. Uw pensioeninstantie kan u een duidelijke folder over het pensioen met aanmeldformulieren toezenden. Overleg met uw pensioeninstantie hoe u dient om te gaan met het nabestaandenpensioen. Dat is een ander pensioen dan het ouderdomspensioen. Bij de ene pensioeninstantie kan afstand worden gedaan maar vervalt het opgebouwde deel aan de pensioeninstantie, bij de ander wordt het bij het ouderdomspensioen opgeteld. Uw beslissing over het al dan niet verdelen van het nabestaandenpensioen zal afhangen van de handelwijze en het standpunt van uw pensioeninstantie.

De Belastingdienst heeft speciaal voor scheidende paren een website gemaakt waar veel informatie op te vinden is: https://www.belastingdienst-scheiden.nl/.

 • Ten aanzien van de zaken waar (mogelijk) afspraken over moeten worden gemaakt kan het volgende lijstje u wellicht helpen:
  Regeling aangaande minderjarige kinderen: gezag, verblijf, omgang, informatie, eventueel co-ouderschap
 • Alimentatie voor ex-partner en kinderen
 • Gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
 • Afgifte van persoonsgebonden goederen, zoals kleren, sieraden, boeken, foto’s
 • Echtelijke woning (koopwoning, huurwoning)
 • Inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
 • Bedrijf (aandelen, activa en passiva)
 • Auto, boot, caravan, etc.
 • Levensverzekeringen
 • Schulden en vrijwaring
 • Bankrekeningen
 • Spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • Fiscale aspecten uit huwelijkse periode
 • Werknemerstegoeden zoals spaarloon
 • Tweede woning, recreatiewoning
 • Erfenis, schenking
 • Verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
 • Overige vermogensbestanddelen
 • Opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

Teurlings advocatenkantoor voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

 • De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.
 • Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
 • De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.
 • De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.
 • De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
 • De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
 • De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
 • De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.

Benodigde stukken

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van

1. een kopie van uw paspoort en indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft originele uittreksels uit het bevolkingsregister (basisadministratie) van beide echtgenoten, met de vermelding van nationaliteit (maximaal drie maanden oud op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend) en tevens een vermelding van de datum van binnenkomst/vestiging in Nederland.

2. originele uittreksels (afschriften) uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (gemeentehuis geboorteplaats / maximaal 3 maanden oud) en

3. een origineel uittreksel (afschrift) uit het huwelijksregister (te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk / maximaal 3 maanden oud). Het bewijs van geboorte-aangifte of van het trouwboekje is niet genoeg. Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel. Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk, tenzij het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.

Locatie Kantoor:

Weteringschans 108
1017 XS Amsterdam

4. een eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud. Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn. Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen. Dat wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier.

Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant (Word)

Indien door u afstand wordt gedaan van het recht op partneralimentatie, indien afstand wordt gedaan van het recht op pensioenverdeling en/of indien geen sprake is van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel (inclusief huizen, ondernemingen, bankrekeningen et cetera) dan verwacht ik van u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht en om welke reden(en). In een dergelijk geval zal er ook nog persoonlijk contact volgen hierover.

5. een kindverklaring, indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag, de omgang of de alimentatie. U kunt de Kindverklaring hier downloaden.

6. een Ouderschapsplan wanneer er sprake is van kinderen. Klik hier voor een voorbeeld van een Ouderschapsplan. Er moeten afspraken in staan over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten daarvan, de omgangsregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke zaken. Ook moet worden aangegeven dat de kinderen over de afspraken zijn gehoord. Ook dit wordt na invulling van het intakeformulier gratis in concept aan u gezonden.

7. indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, een afschrift van die voorwaarden. Voor de beste uitleg over de voorwaarden kunt u overigens bij de notaris terecht die de voorwaarden in overleg met u heeft opgesteld. Vaak is de bedoeling van u beiden destijds en de uitleg door de notaris destijds doorslaggevend.

Kosten scheiden

Online Echtscheiding

Scheiden via ons is GRATIS voor mensen met te weinig inkomsten. Dit zijn de opties.

 • GRATIS scheiding bij gefinancierde rechtsbijstand
 • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon) (zie onder de uitleg over de gratis scheiding)
 • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
 • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

GRATIS voor mensen met weinig inkomen/vermogen

Indien u weinig inkomsten of vermogen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Als u recht heeft op rechtsbijstand wordt normaal een eigen bijdrage opgelegd en moet u een deel griffierecht betalen.

MAAR LET OP. Bij ons betaalt u dan NIETS. Wij bieden u een GRATIS SCHEIDING aan.

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand helpt wij u financieel en kost de scheiding u NIETS. De scheiding op basis van een gezamenlijk verzoek via ons kantoor is voor u dan GEHEEL GRATIS! De eigen bijdrage en het griffierecht worden niet in rekening gebracht.

Voor de financiële grenzen kijken wij en de Raad voor Rechtsbijstand voor beide partners naar het individuele verzamelinkomen en het heffingsvrij vermogen. Ook wordt er gekeken of iemand alleen woont of niet en of er minderjarige kinderen staan ingeschreven op hetzelfde adres. Wordt voldaan aan de onderstaande inkomens- en vermogensgrenzen, dan is gratis scheiden via ons mogelijk.

Alleenstaand is A.

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin (huishouding met minderjarige kinderen) is B.

Verzamelinkomen (2021) Vermogen (2021)
A Minder dan €30.000,- Minder dan €31.340,-
B Minder dan €42.400,- Minder dan €31.340,-

Let op met de overwaarde van een koophuis. Is deze meer dan €31.340,- , dan vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Na de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is. De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Wordt de toevoeging ingetrokken dan dient u alsnog het gewone tarief te betalen.

Rechtsbijstand aanvragen

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door ons ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw BSN/sofinummer en persoonsgegevens.

Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

Kosten voor een reguliere scheiding voor mensen die het wel kunnen betalen:

 • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon)
 • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
 • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

De bedragen zijn inclusief griffierrecht ad €320,- en 21% BTW. Er zijn geen verborgen kosten. U hoeft hiervoor niet in Amsterdam of in de omgeving te wonen.

Procedure versnellen

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag direct te voldoen door middel van overboeking op rekeningnummer:

 • NL55 INGB0000 3137 95 of NL04ABNA0433513276 ten name van Mr. M.C.J. Teurlings onder vermelding van uw naam
 • Voor overboekingen vanuit het buitenland luidt de Swift- of BIC-code van de bank ABNANL2A en het IBAN-nummer luidt NL04ABNA0433513276.

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden en het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend ontvangt u uiteraard uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als de scheiding toch niet doorgaat krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien alle werkzaamheden dan al zijn verricht.

Alimentatie en pensioen

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

 • echtgenoten en ex-echtgenoten;
 • geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
 • ouders en kinderen;
 • partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.

Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt.

Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Deze kunt u zelf vaststellen maar het is raadzaam om deze te laten berekenen. Dat voorkomt discussies later.

Hoe lang u partneralimentatie betaalt, hangt af van het jaar waarin u de afspraak maakte. Of wanneer de rechter de partneralimentatie vaststelde. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels.

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt u uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie.

Partneralimentatie langer dan 5 jaar

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

 • U heeft samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt is geboren op of voor 1 januari 1970 en krijgt over meer dan 10 jaar AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Afspraken alimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

 • U heeft samen kinderen
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde langer dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde korter dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Afspraken alimentatie voor 1 juli 1994

Hoe lang de partneralimentatie duurt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter heeft bepaald. Als u niets heeft afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kunt u in sommige gevallen aan de rechter vragen de alimentatie te beëindigen.

Verlenging partneralimentatie

Komt uw partner in financiële problemen als de alimentatie stopt? Dan kan uw partner de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u echtscheidingsconvenant.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

De alimentatie stopt als de partner die de alimentatie ontvangt:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde.

De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop, tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten.

De actuele percentages kunt u online vinden via www.rijksoverheid.nl.

Met ‘scheiding’ wordt in deze informatie ‘echtscheiding’, ‘scheiding van tafel en bed’ en ‘ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed’ bedoeld. Het kan ook gaan om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor ‘ex-echtgenoot’ ‘ex-echtgenote’ of ‘ex-geregistreerde partner’ wordt het woord ‘ex-partner’ gebruikt.

Pensioenverdeling

Bij een echtscheiding heeft iedere partner in principe recht op de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.
Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding heeft degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de ex-echtgenoot ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Er kan worden afgezien van de verdeling volgens de wet bij huwelijkse voorwaarden of bij convenant. Als het pensioen wordt verdeeld moet men binnen twee jaren na de scheiding het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen” zenden naar de pensioenuitvoerder om het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder te laten ontstaan.

Echtscheiding overig

De gemeenschap wordt ontbonden per datum van de indiening van het verzoek tot echtscheiding. U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking. De ontbinding geldt direct tussen u beiden, maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven (dus na de beschikking) of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Daar rekent de rechtbank Amsterdam extra kosten voor. Het bedrag is nog niet duidelijk, maar wij hebben een indicatie van 160 euro gekregen van de rechtbank. Als de scheiding niet doorgaat, herleven alle gevolgen van de gemeenschap alsof er geen verzoek was ingediend.

Indien men in Nederland wenst te scheiden is het enkele feit dat een van de partners de scheiding wenst voor de rechter voldoende. Er hoeft dus niets te worden aangetoond. Juridisch zegt men dat sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. De wet kent dan ook alleen duurzame ontwrichting als reden voor een echtscheiding.

Zodra sprake is van duurzame ontwrichting kan op gezamenlijk verzoek dan wel op verzoek van een van beide partners een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank waarbij verzocht wordt de echtscheiding uit te spreken.

Een variant die minder vaak voorkomt is de procedure van “scheiding van tafel en bed”. Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk in stand maar financieel gaat men uit elkaar. Deze vorm van scheiden kan een oplossing zijn als u om levensbeschouwelijke of financiële redenen niet wilt scheiden, maar samenwonen niet meer gaat. De procedure verloopt nagenoeg hetzelfde als de gewone echtscheiding.

Advocaat

Voor een echtscheiding is de inschakeling van een advocaat nog steeds verplicht. De advocaat stelt alle stukken op en zal het gehele traject bij de rechtbank voor u afhandelen. Als er een zitting moet komen zal uw advocaat u daarbij vertegenwoordigen.

Bij een scheiding is het van groot belang dat getracht wordt in goed overleg tot afspraken te komen over de wijze van scheiden. Vooral als er kinderen in het spel zijn is het van groot belang voor de toekomst om tot overeenstemming te komen. Als u tegenover elkaar blijft staan dan brengt dat veel emotionele problemen met zich mee en daar bent uzelf uiteraard de dupe van, maar vaak ook de kinderen.

Overigens kan het scheidingsproces altijd worden stop gezet tot het moment dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan en de scheiding definitief is ingeschreven in het huwelijksregister. Ook is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de zaak aan te houden voor bepaalde of onbepaalde tijd of het verzoek definitief in te trekken.

Wij raden altijd aan te trachten in goed overleg tot overeenstemming te komen en een echtscheidingsverzoek op gezamenlijk verzoek in te dienen. Dat is sneller, goedkoper en minder emotioneel. Zo zal een mondelinge behandeling praktisch nooit plaats vinden bij het indienen van een gezamenlijk verzoek. Wanneer er echter alsnog ruzie ontstaat dan moet de advocaat zich terug trekken en partijen aanraden ieder een eigen advocaat op een ander kantoor te zoeken.

De Procedure

Als de echtelieden het samen eens worden over de gevolgen van de scheiding dan kan het proces beginnen via een door de advocaat opgesteld gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Aan dit verzoek aan de rechtbank kan een echtscheidingsconvenant worden gehecht. Een echtscheidingsconvenant, dat door uzelf of door een advocaat wordt opgesteld, is een lijst van afspraken of een overeenkomst waaruit blijkt dat de echtelieden het volledig met elkaar eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan. Aan de Rechtbank wordt gevraagd het convenant te hechten aan de beslissing waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken. Er komt dan een echtscheidingsbeschikking met daaraan gehecht het convenant. Deze procedure op gezamenlijk verzoek duurt bij de rechtbank Amsterdam duurt nu standaard 2 weken.

Als de echtelieden het niet eens worden over alle afspraken dan zal er in de meeste gevallen voor moeten worden gekozen dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Een van de twee advocaten dient dan een verzoekschrift bij de rechtbank in en dit verzoek moet ook door de deurwaarder aan de ander worden uitgereikt. De advocaat van de ander heeft dan 6 weken de tijd om op het verzoek te antwoorden.

Wanneer dit antwoord (het verweerschrift) bij de Rechtbank is ontvangen, wordt meestal zitting vastgesteld waarbij de zaak mondeling wordt behandeld. Bericht hierover wordt aan de advocaat gezonden. Afhankelijk van de standpunten kan deze procedure 3 maanden of langer duren. Wel is het zo dat de Rechtbank vaak twee weken na de mondelinge behandeling de echtscheiding uitspreekt. Van die beslissing van de rechtbank kan beroep worden ingesteld binnen twee maanden na afgifte van de echtscheidingsbeschikking.

Voorlopige voorzieningen

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is een snelle procedure die maar 2 tot 4 weken hoeft te duren. Maar als de scheiding op eenzijdig verzoek wordt opgestart en er dus sprake is van strijd, zal de procedure vaak veel langer duren. Toch zijn er soms zaken die geregeld moeten worden en waarvoor een snellere uitspraak van de Rechtbank nodig is. Uw advocaat kan dan een voorlopige beslissing vragen aan de Rechtbank. Er kan een voorlopige beslissing worden gevraagd over bijvoorbeeld de alimentatie, de zorg van de kinderen of de toewijzing van het woonrecht van een huis. De beslissing die wordt gevraagd aan de Rechtbank noemt men een “Voorlopige Voorziening” en deze beslissing geldt in ieder geval voor de duur van de procedure. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld, maar er kan wel tussendoor wijziging worden gevraagd.

Het geregistreerd partnerschap

Sinds 2001 hebben alle partners (zowel heteroseksuelen en homoseksuelen/lesbiennes) de optie om in plaats van te trouwen, te kiezen voor het geregistreerd partnerschap. Het registreren van het geregistreerd partnerschap gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap is in veel gevallen gelijkgesteld met het huwelijk. Zo is er ook automatisch sprake van een gemeenschap van goederen (partnergemeenschap), tenzij men dit heeft uitgesloten in geregistreerde partnerschapsvoorwaarden. Ook de Wet Verevening Pensioenrechten is bij scheiding van toepassing.

Het geregistreerd partnerschap komt tot een einde door inschrijving van een verklaring omtrent beëindiging in de registers van de burgerlijke stand. Er zal dan een verklaring van een advocaat of een notaris moeten worden overlegd waaruit blijkt dat er een schriftelijke overeenkomst omtrent de beëindiging en de gevolgen daarvan is opgemaakt. In de overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de alimentatie, de woning, de verdeling van het pensioen et cetera. Die overeenkomst mag niet ouder zijn dan drie maanden. Ook is de beëindiging mogelijk door inschrijving van een rechterlijke uitspraak na een procedure die op dezelfde wijze verloopt als de echtscheidingsprocedure.

Gezag, informatie en consultatie

Uitgangspunt is dat bij een echtscheiding met kinderen het ouderlijke gezag blijft doorlopen na de scheiding. Als het gezag moet worden gewijzigd en op naam van een van de ouders moet komen, dan moet dat via een verzoek aan de Rechtbank. De Rechtbank stelt bij de beoordeling van dat verzoek het belang van het kind voorop. Er moet een zeer goede reden aan de Rechtbank worden opgegeven waarom het gezag alleen op naam van de vader of alleen op naam van de moeder moet komen. Een goede reden kan zijn een verhuizing naar het buitenland of bijvoorbeeld en ernstige medische reden (waaronder verslaving).

Er bestaat altijd een informatieplicht en consultatieplicht over de zaken betreffende de kinderen die belangrijk zijn, ook als het gezag slechts bij een van beide ouders komt te liggen. Denk aan de keuze voor een school of operatie.

Nevenvoorzieningen

De Rechtbank zal de echtscheiding uitspreken maar kan op verzoek ook andere beslissingen nemen. Dat noemt men de nevenvoorzieningen. Die nevenvoorzieningen kunnen worden gevraagd voor alimentatie (levensonderhoud), ouderlijke gezag, het woonrecht of huurrecht, de omgangsregeling met de kinderen en de boedelverdeling.

Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen dient alles gelijk te worden verdeeld. Alle zaken van waarden, positief en negatief. Dus ook de schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk ongeacht wie de schuld heeft veroorzaakt.

Wij adviseren altijd om alle gevolgen van de scheiding samen zoveel mogelijk concreet af te spreken en op papier vast te leggen. Lukt dat niet dan zal de Rechtbank moeten worden gevraagd een beslissing te nemen.

Bij een woning zal de Rechtbank de woning vaak toewijzen aan de ouder bij wie de kinderen blijven. Als dat een huurwoning is zal de Rechtbank bepalen dat het huurrecht aan de man of de vrouw toekomt. De verhuurder moet deze uitspraak accepteren en mag degene die het huurrecht heeft toegewezen gekregen niet de woning uitzetten.

Als het een koopwoning betreft kan de Rechtbank in zijn beschikking bepalen dat één der partijen in ieder geval nog 6 maanden na de ontbinding van het huwelijk in de woning mag blijven wonen (met het gebruik van de zaken die behoren bij deze woning). Wel moet dan gedacht worden aan het betalen van een gebruiksvergoeding aan de ander.

Overigens maken wij u er op attent dat indien de echtelijke koopwoning aan een van beide partners wordt toebedeeld, de overdracht daarvan plaats dient te vinden bij de notaris. De advocaat heeft geen bemoeienis ten aanzien van die overdracht. De notaris maakt alsdan een akte van verdeling op. U kunt bij diverse notarissen een kostenopgave vragen aangezien de kosten nogal variëren.

Ten aanzien van de huurwoning is het altijd verstandig te informeren bij de gemeente wat de regels voor een urgentie zijn. Er bestaan gemeenten die in hun voorwaarden de eis hebben staan dat strijd moet zijn geleverd om de woning en soms zelfs dat de woning is opgeëist bij de rechtbank om voor een urgentie in aanmerking te komen.

Indien er kinderen in het spel zijn is het uiteraard heel erg belangrijk dat erg voorzichtig met de belangen van de kinderen wordt omgesprongen. Een kind vraagt niet om een scheiding en vraagt er zeker niet om een keuze te maken. Ook al is het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag en soms ook gezamenlijk zorgen voor de opvoeding, in de praktijk zullen de kinderen toch vaak bij één ouder wonen die de meeste beslissingen neemt. Als de ouders niet samen tot beslissingen kunnen komen, zal aan de Rechtbank om een oordeel moeten worden gevraagd. De Rechtbank kan daarbij advies vragen van de Raad voor de Kinderbescherming die alsdan een onderzoek zal doen. De Raad zal op bezoek komen en met alle betrokkenen spreken om uiteindelijk de Rechtbank te kunnen adviseren wat het meest in het belang van het kind is. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de Rechtbank opgeroepen om hun mening te geven. Bij gezamenlijke verzoeken kunnen kinderen een “kindverklaring” invullen en is de komst naar de Rechtbank niet nodig.
Ook de omgangsregeling kan men het beste samen overeen komen tenzij de kinderen al oud genoeg zijn zodat de omgang spontaan kan plaatsvinden. Als het niet samen lukt zal de Rechtbank tot een omgangsregeling komen en vaak komen tot (minimaal) één weekend per 14 dagen en de helft van de feestdagen en schoolvakanties. Vaker vindt tegenwoordig een 50-50 verdeling van de tijd plaats. De beslissing van de Rechtbank hangt uiteraard af van alle factoren.

Niet alleen tijdens een huwelijk maar ook een echtscheiding zijn (ex)echtelieden verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden. Als een bedrag aan alimentatie niet in overleg kan worden vastgesteld kan aan de Rechtbank worden verzocht alimentatie voor de behoeftige partner en de kinderen vast te stellen.

Hoe lang u partneralimentatie betaalt, hangt af van het jaar waarin u de afspraak maakte. Of wanneer de rechter de partneralimentatie vaststelde. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels.

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt u uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie.

Partneralimentatie langer dan 5 jaar

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

 • U heeft samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt is geboren op of voor 1 januari 1970 en krijgt over meer dan 10 jaar AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Afspraken alimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

 • U heeft samen kinderen
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde langer dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde korter dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Afspraken alimentatie voor 1 juli 1994

Hoe lang de partneralimentatie duurt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter heeft bepaald. Als u niets heeft afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kunt u in sommige gevallen aan de rechter vragen de alimentatie te beëindigen.

Verlenging partneralimentatie

Komt uw partner in financiële problemen als de alimentatie stopt? Dan kan uw partner de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u echtscheidingsconvenant.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

De alimentatie stopt als de partner die de alimentatie ontvangt:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde.

De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop, tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten.

De actuele percentages kunt u online vinden via www.rijksoverheid.nl.

Bijstandsverhaal

Als door partijen wordt afgezien van alimentatie staat dat los van de mogelijkheid van bijstandsverhaal door gemeenten.
Als ten onrechte bijstand wordt verstrekt, bijvoorbeeld omdat de alimentatieplichtige geen of te weinig (kinder)alimentatie betaalt, zijn gemeenten wettelijk verplicht om het teveel uitgekeerde bedrag aan bijstand terug te eisen van degene die te weinig of niets betaalt. Natuurlijk kan de alimentatieplichtige dan de gemeente trachten te overtuigen dat geen alimentatie verschuldigd is of dat deze de alimentatie niet kan betalen.

Maar wat voor afspraken er ook zijn gemaakt, ook al is er een zogenaamd nihilbeding overeengekomen waarbij afstand is gedaan van het recht op alimentatie, de gemeente zal altijd zelf bekijken of de draagkracht van de ex ruimte biedt om aan de gemeente rechtstreeks te betalen.

Boedelverdeling

Bij een huwelijk in Nederland geldt sinds 1 januari 2018 automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Partijen trouwen dus niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen als daarvoor. Een algehele gemeenschap van goederen kan nog wel bij de notaris vastgelegd worden d.m.v. huwelijkse voorwaarden. De Wet Beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn ook van partijen zelf blijven. Bezittingen en schulden die partijen na het trouwen krijgen worden wel van partijen samen.

Van deze regel kan worden afgeweken door voor of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Het hangt van die huwelijkse voorwaarden af in hoeverre er daarna toch nog sprake is van een gemeenschappelijk vermogen. Slechts enkele zaken kunnen zozeer aan een van de partners verbonden zijn dat ze niet in de gemeenschap vallen. Dat noemt men “verknochte” zaken. Dat kan soms ook gelden voor bepaalde schadevergoedingen die tot uitkeer zijn gekomen (als bijvoorbeeld een gedeelte betrekking heeft op compensatie van inkomensschade na het huwelijk). In testamenten kan bovendien worden bepaald dat een nalatenschap niet in een boedelgemeenschap valt.

Maar in beginsel heeft iedere partner bij een scheiding recht op de helft van de boedel. Als de boedel niet gelijk verdeeld kan worden kan dit worden gecompenseerd door de betaling van een bepaald bedrag vanwege “overbedeling” waardoor de verdeling weer gelijk wordt.

Ten aanzien van schulden is iedere partner aansprakelijk voor de schuld. Ieder is voor de helft van zijn vermogen draagplichtig.

Als de verdeling niet in overleg lukt moet aan de Rechtbank worden gevraagd om tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap over te gaan. De Rechtbank zal dan een “boedelnotaris” benoemen voor het geval de ex-echtelieden er na aanwijzingen van de Rechtbank nog steeds niet met behulp van hun advocaten uitkomen.

Pensioenverdeling

Bij een echtscheiding heeft iedere partner in principe recht op de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.
Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding heeft degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de ex-echtgenoot ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Er kan worden afgezien van de verdeling volgens de wet bij huwelijkse voorwaarden of bij convenant. Als het pensioen wordt verdeeld moet men binnen twee jaren na de scheiding het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen” zenden naar de pensioenuitvoerder om het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder te laten ontstaan.

De definitieve echtscheiding

Wanneer de rechtbank de echtscheidingsbeschikking afgeeft is de scheiding weliswaar uitgesproken maar nog niet definitief. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar men is getrouwd.
Met deze inschrijving komt de officiële ontbinding van het huwelijk tot stand. De echtscheiding is dus een feit op het moment dat de inschrijving plaats vindt.

Als beide partijen het eens zijn met de beschikking dan hoeft de beroepstermijn van 3 maanden niet te worden afgewacht. Uw advocaat kan u dan een zogenaamde akte van berusting laten ondertekenen waarin wordt aangegeven dat geen beroep wordt ingesteld. De advocaat kan de beschikking dan direct naar de gemeente zenden ten behoeve van de definitieve scheiding. De meeste gemeenten zenden binnen een week een bevestiging, sommige grote gemeenten doen er wat langer over.

De kosten van rechtsbijstand

Natuurlijk kan een advocaat niet gratis werken. De tarieven van advocaten zijn vaak behoorlijk. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eventueel vermogen komt u eventueel in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Op de Rechtsbijstand pagina kunt u kijken of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp in welke geval u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent. Indien u in de laagste inkomenscategorie valt is een scheiding op gezamenlijk verzoek via ons kantoor al mogelijk vanaf € 166,50 per persoon (€ 129,- eigen bijdrage en € 37,50 griffierecht) en € 333,- per paar (twee maal de eigen bijdrage van € 129,- en twee maal het verminderd griffierecht van € 37,50). Hoeveel eigen bijdrage u dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld.

De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen na ontvangst van de betaling van € 675,- vooraf. De wetgever heeft het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zo gewijzigd dat ná de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is.
De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken wordt het teveel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens. Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding . U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Indien beide partners in aanmerking komen voor Rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).

Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

Teurlings advocatenkantoor voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht. De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.

Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.

De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.

De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.

De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.

De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.

De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.

 

Ga naar de inhoud