Verdachte

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0014_

Verdachte

Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit (Artikel 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering).

Wanneer u in aanraking komt met politie en justitie als verdachte van een misdrijf, een ernstig strafbaar feit, is het belangrijk uw belangen reeds in een vroeg stadium te laten behartigen door een advocaat. Met een advocaat, gebonden aan zijn beroepsgeheim, kunt u uw zaak bespreken en uw advocaat zal u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte. Met name het al of niet gebruik maken van het zwijgrecht is een belangrijke beslissing in een strafzaak. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht kan een eenmaal afgelegde (belastende) verklaring niet later worden ingetrokken, althans zal een zodanige intrekking geen of weinig gevolgen hebben. Sterker, door een eventuele latere intrekking of wijziging van uw verklaring zal een rechter twijfelen aan uw geloofwaardigheid.

In de praktijk zult u met de politie in aanraking kunnen komen en vervolgens als verdachte worden aangemerkt bij een aanhouding op heterdaad of bijvoorbeeld bij een gerichte actie zoals een snelheids- of alcoholcontrole. In deze gevallen zal door de politie direct worden aangegeven dat u als verdachte wordt aangemerkt en zal u door de politie gewezen moeten worden op uw zwijgrecht, de zogeheten “cautie”.

 

Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau. Het is dan niet altijd duidelijk of u als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt. Bij een gesprek op het politiebureau wordt u dan wellicht niet op uw zwijgrecht gewezen. Het kan dan soms onduidelijk zijn of, en zo ja vanaf wanneer, er op enig moment toch sprake is van een verhoorsituatie. Wordt u op enig moment toch als verdachte aangemerkt, dan zal formeel alsnog de cautie moeten worden gegeven en begint de tijd te lopen dat u mag worden opgehouden voor verhoor.